Компанийн тухай хуулийн төсөл (шинэчилсэн найруулга)

УИХ-ын зарим гишүүдээс “Компанийн тухай хуулийн төсөл”-ийг шинэчлэн найруулж, УИХ-д өргөн мэдүүлээд байгаа бөгөөд  олон нийтийн саналыг тусгах зорилгоор тус хуулийн төслийг файлаар орууллаа.

1. Компанийн тухай хуулийн төсөл (Шинэчилсэн найруулга)

2. Хуулийн төслийн танилцуулга

3. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал

4. Компанийн тухай хуулийн шинэчилсан найруулгын төслийг дагалдан гарах хуулиудын төсөл


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *