Series Үндэсний баялаг

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн аудио хувилбар болгон хүргэж байна.